(1)
جمالیغ.; زمانیس. عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر). jwsd 2015, 2, 81-86.