(1)
ناصرید. ا. تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی). JWSD 2015, 1, 89-91.