(1)
قلی پورا.; علامتیانا. بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی. jwsd 2015, 2, 51-58.