(1)
زینلی نجف آبادیم.; مظفریانح.; بهارلوییش. تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب. jwsd 2015, 2, 17-24.