(1)
براتیخ.; طاهری سودجانیه.; شایان نژادم. معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل. JWSD 2636, 2, 67-80.