(1)
قلعه بان تکمه داشم.; طاهری تیزروع.; زارع ابیانهح. چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب. jwsd 2015, 2, 87-94.