(1)
لاله زاریر. تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک. jwsd 2016, 3, 9-18.