(1)
قزل سوفلوع.; عظیمیر. شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان. JWSD 2015, 1, 27-34.