(1)
نیكخواهم.; رحیمیانم.; روستام.; رزاقیانح. ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور. jwsd 2015, 1, 53-58.