(1)
عمرانیان خراسانیب. ک. ح. یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب». jwsd 2015, 1, 94-95.