(1)
باقریع.; نیشابوریش.; جمشیدیم.; شریعتیم. ح. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه. jwsd 2015, 1, الف-پ.