(1)
قزل سوفلوع.; رضوی نبویس. م. سرمقاله و یاداشتهای کوتاه. jwsd 2015, 2, الف-پ.