(1)
آب و توسعه پایدارن. آشنایی با نشریه. JWSD 2015, 2, 103-105.