(1)
آب و فاضلاب مشهدش. طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد. jwsd 2015, 2, 108-109.