(1)
شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. رونمایی از سند تدبیر آب مشهد. jwsd 2015, 2, 110.