(1)
شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد. jwsd 2015, 2, 111.