(1)
آب منطقه ای خراسان رضویش. گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی. jwsd 2015, 2, 112.