(1)
قنبریف. مدیریت «یکپارچه » آب شهری. JWSD 2015, 2, 106-107.