(1)
پیرعلی زفره ئیا.; ابراهیمی درچهع. معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه. jwsd 2016, 3, 35-42.