(1)
طباطباییس. م.; خزیمه نژادح.; اکبرپورا. مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب. jwsd 2016, 3, 105-114.