(1)
خیاط رستمیب. معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی. jwsd 2016, 3, 93-104.