(1)
خداشناسع. تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی. jwsd 2016, 3, 73-82.