(1)
قندهاریا.; علوی مقدمس. م. ر.; عمرانیان خراسانیح. مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی. jwsd 2016, 3, 115-121.