(1)
مشهدش. آ. و. ف. طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام ... jwsd 2016, 3, 131-132.