(1)
تبریزی دخت‏ فردا.; شمسع.; هوشمندان مقدم فردز. عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند. jwsd 2017, 4, 131-138.