(1)
مغربیم.; قزل سوفلوع.; علیمیرزاییح. ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر). JWSD 2017, 4, 41-48.