(1)
ابوالحسنیل.; خلیلیا. بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. jwsd 2016, 3, 9-22.