(1)
شاهنوشین.; نقویس.; رحمتیا. ا. بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران. jwsd 2016, 3, 31-46.