(1)
کشاورزع.; شریعتمدارم.; خسرویع.; شیخی مهرآبادیا.; بیکی خشکا.; شعبانیم.; بخشایشم.; کیان‌پورر.; فکاریب. برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف. jwsd 2016, 3, 73-82.