(1)
ماجدو.; گلزاری قلعه‌جوقیس. تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب. jwsd 2016, 3, 83-92.