(1)
کیانیغ. نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب. jwsd 2016, 3, 93-102.