(1)
نظریم. بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی. jwsd 2016, 3, 103-114.