(1)
قدوسیح.; داوریح. تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری. jwsd 2016, 3, 47-58.