(1)
قزل سوفلوع. بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران. jwsd 2016, 3, 130-130.