(1)
شاهنوشین.; پاکروحش. سرمقاله و یادداشت کوتاه. jwsd 2016, 3, الف-پ.