(1)
ایلدرمیع.; قربانیم. اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان). jwsd 2017, 4, 139-150.