(1)
فلاحم.; فاخران اصفهانیس. ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی. jwsd 2017, 4, 23-30.