(1)
دیندارلوع.; دستورانیم. بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه). jwsd 2017, 4, 31-40.