(1)
مسلمیح. مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک. jwsd 2017, 4, 57-68.