(1)
شفیعیم.; قراریش. مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی. jwsd 2017, 4, 95-102.