(1)
درخشانه.; داوریک.; هاشمی ‏نیاس. م.; ضیائیع. ن. حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی. jwsd 2018, 4, 121-130.