(1)
شاهدیم.; طالبی حسین آبادف. یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب. jwsd 2017, 3, 117-119.