(1)
اسماعیلیک.; میبدیج. سرمقاله و یادداشت کوتاه. jwsd 2017, 3, الف-پ.