(1)
داودآبادیم.; سجادی ‏فرس.; قانعع. ا.; شالپوشش. رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار. jwsd 2017, 4, 1-12.