(1)
داوریک.; طباطباییس. ع. سرمقاله و یادداشت کوتاه. JWSD 2018, 4, الف-پ.