(1)
شفیعیم. یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار». jwsd 2018, 4, 166-168.