(1)
توسعه پایدارآ. بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور. jwsd 2018, 4, 169-190.