(1)
شرکت آب و فاضلاب مشهد .; قهرمانب. گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب". jwsd 2018, 4, 191.