حیدرزادهر., & محتشمم. (2015). مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب. آب و توسعه پایدار, 1(3), 35-42. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.37311