ملک جعفریانم., & محسنیم. (2015). ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت. آب و توسعه پایدار, 1(3), 1-8. https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.38041